Menu

SỨ MỆNH, TẦM NHÌN CỦA KHOA

1 Sứ mạng: Khoa Bảo hộ lao động có sứ mạng đào tạo đại học về Bảo hộ lao động, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động và phục vụ cộng đồng, phục vụ sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong thời kỳ CNH - HĐH và HNQT.

2 Mục tiêu đào tạo: Mục tiêu đào tạo của ngành Bảo hộ lao động là đào tạo cử nhân kỹ thuật đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, văn hoá, sức khỏe và năng lực nghề nghiệp thích ứng với điều kiện môi trường đang thay đổi và đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế, nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, khoa học - kỹ thuật; nắm vững kiến thức chuyên môn về Bảo hộ lao động; có khả năng điều tra, khảo sát, phân tích, đánh giá và quản lý tổng hợp công tác Bảo hộ lao động, ngăn ngừa và loại trừ các yếu tố nguy hại trong sản xuất, đề xuất các giải pháp công nghệ đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, bảo vệ sức khoẻ người lao động trong hoạt động sản xuất và kinh doanh.

3  Tầm nhìn: Đến năm 2030, Khoa sẽ là cơ sở đào tạo có uy tín trong nước về đào tạo nhân lực Bảo hộ lao động; có môi trường học tập, nghiên cứu chuyên nghiệp, đảm bảo cho người học sau khi tốt nghiệp có năng lực cạnh tranh và thích ứng với nền kinh tế phát triển và hội nhập Quốc tế.

Đối tác chiến lược

(84-4) 3.857.3204