Menu

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA KHOA

Chức năng: Quản lý chuyên môn về đào tạo, khoa học và công nghệ của ngành Bảo hộ lao động và quản lý toàn diện sinh viên chính quy học ngành Bảo hộ lao động theo sự phân công của Hiệu trưởng trường Đại học Công đoàn.

Nhiệm vụ: Khoa Bảo hộ lao động có các nhiệm vụ sau:

1. Đề xuất Hiệu trưởng về cải tiến nội dung chương trình, phát triển các chuyên ngành đào tạo.

2. Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy của các học phần được phân công trong chương trình đào tạo và thực hiện kế hoạch giảng dạy chung của Nhà trường.

3. Xây dựng và thường xuyên cập nhật, điều chỉnh đề cương chi tiết các học phần được phân công trong chương trình đào tạo theo kế hoạch của Nhà trường; biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo được Hiệu trưởng Nhà trường giao.

4. Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá, tổ chức các hoạt động học thuật ( dự giờ, sinh hoạt khoa học...) nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

5. Tham gia coi thi; xây dựng đề thi hoặc bộ đề thi các học phần; thực hiện chấm kiểm tra, thi hết môn; quản lý điểm kiểm tra, điểm thi các học phần trong chương trình đào tạo do khoa phụ trách và thực hiện công tác giáo vụ khác.

6. Xây dựng kế hoạch và triển khai công tác nghiên cứu khoa học và phát triển khoa học công nghệ; thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ phù hợp với chuyên môn khi được Nhà trường giao. Tích cực, chủ động đề xuất với Nhà trường tham gia các Hội nghị khoa học chuyên ngành hoặc liên quan. Phối hợp với các đơn vị hướng dẫn sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học, tổ chức đưa sinh viên đi thực tế, thực tập tại cơ sở

7. Tham gia công tác tuyển sinh và các hoạt động của Nhà trường.

8. Tăng cường hợp tác trong nước và quốc tế trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học thuộc chuyên môn do Khoa đảm nhiệm.

9. Triển khai và phối hợp với các đơn vị trong Nhà trường thực hiện các hoạt động liên quan đến nâng cao chất lượng đào tạo;

10. Tham gia tư vấn chuyên môn về lĩnh vực Khoa phụ trách;

11. Xây dựng và thực hiện kế hoạch quản lý, đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ viên chứccủa Khoa;

12. Đề nghị Hiệu trưởng ký hoặc hủy bỏ hợp đồng đối với giảng viên hợp đồng. Hỗ trợ, giúp đỡ các giảng viên trong thời gian tập sự trở thành giảng viên chính thức;

13. Phối hợp với các đơn vị chức năng của Nhà trường quản lý việc học tập, rèn luyện của sinh viên trong Khoa, kịp thời nắm bắt việc học tập và rèn luyện của sinh viên; thực hiện cố vấn học tập;tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho sinh viên.

15. Tổ chức bộ máy Ban cán sự lớp, phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong các lớp, theo dõi giúp đỡ Ban cán sự và các tổ chức đoàn thể của lớp hoạt động tốt, nhằm quản lý quá trình học tập và rèn luyện của sinh viên. Nhận xét kết quả học tập, thực tập, rèn luyện của sinh viên.

16. Hàng năm, định kỳ phối hợp với các phòng chức năng đề nghị Hiệu trưởng: Đánh giá phân loại rèn luyện sinh viên; xét thi đua khen thưởng; kỉ luật, thực hiện chế độ chính sách (học bổng khuyến khích; trợ cấp xã hội; miễn giảm học phí) theo qui định, qui chế của Nhà nước, Bộ giáo dục và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đối với sinh viên thuộc Khoa quản lí.

17. Tổ chức, hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học,thực tập tốt nghiệp, viết và  bảo vệ đồ án tốt nghiệp. Báo cáo điều kiện dự thi tốt nghiệp và tổ chức thi tốt nghiệp cho các khóa, lớp thuộc khoa phụ trách.

18. Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị của Khoa.

19. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

Đối tác chiến lược

(84-4) 3.857.3204